Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Feet&Facials en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Feet&Facials zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Feet&Facials zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Feet&Facials het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Feet&Facials de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Cliënt dient voor een afspraak zelf te bepalen of cliënt de symptomen van het Corona virus (o.a. verkoudheid, hoesten, koorts) bezit. De cliënt dient deze verhindering uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Mocht er bij binnenkomst of tijdens de behandeling sprake zijn van één van de symptomen van het corona virus, wordt de behandeling gestaakt en uitgesteld naar een later moment. Indien de hierboven omschreven situatie zich voordoen, mag Feet&Facials het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

4. Betaling
Feet&Facials vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en/of website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per pinbetaling of per cadeaubon te voldoen.

5. Cadeaubon
Een cadeaubon is schriftelijk van aard en heeft als doel, het mogelijk te maken een behandeling en/of producten cadeau te geven. Een cadeaubon bevat een geschreven waardebepaling en een verloopdatum. Op de verloopdatum verliest de cadeaubon zijn geldigheid en waarde. Er bestaat geen recht op restitutie.

De cadeaubon kan alleen voor behandelingen en/of producten worden ingewisseld. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Cliënt kan in overleg met Feet&Facials voor een andere behandeling en/of producten kiezen dan vermeld op cadeaubon. Indien de kosten van de andere behandeling en/of producten hoger zijn dan de waarde van de cadeaubon, dient cliënt het verschil direct na afloop van de behandeling contant of per pinbetaling te voldoen.

6. Garantie
Feet&Facials geeft de cliënt een week (7 kalenderdagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
      1. de cliënt andere producten dan geadviseerd heeft gebruikt en/of;
      2. de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd en/of;
      3. de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd en/of;
      4. de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

7. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Feet&Facials vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Feet&Facials aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Feet&Facials neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Feet&Facials behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Feet&Facials zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. Geheimhouding
Feet&Facials is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Feet&Facials verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid
Feet&Facials is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Feet&Facials is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

10. Beschadiging & diefstal
Feet&Facials heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  Feet&Facials meldt diefstal bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Feet&Facials. Feet&Facials dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Feet&Facials de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Feet&Facials en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Feet&Facials het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Feet&Facials en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.